عاشقان ولایت لبیک یا خامنه‌ای ، لبیک یا حسین است. اللهم احفظ لنا سیدنا و امامنا و نور عیننا و قلبنا الذی بین جنبینا قائدنا الخامنه ای اللهم ارزقنا توفیق الطاعة http://velayateeshq.mihanblog.com 2020-09-24T04:01:26+01:00 text/html 2016-04-14T07:50:37+01:00 velayateeshq.mihanblog.com آسید غبار... http://velayateeshq.mihanblog.com/post/799 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="--"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><span style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">ایستاده در غبار</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal" align="center"><img src="http://www.salamcinama.ir/public/images/usrUploader/movImg/istadehdarghobar1.jpg" alt="" align="bottom" height="418" hspace="0" border="0" vspace="0" width="644"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><br><span style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><span style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">ایستاده درغباری که بر صفحه و صحنه نمایشنامه ها نشسته و مردی ایستاده در غبار رخ می‌نماید.</span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><span style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">ایستاده در غبار جدا از معدود ایراداتی که دارد، واقعا در این غبار سینمای ایران که از طَرف غرب می‌آیید، راست قامت ایستاده است تا بگویید ما هنوز زنده ایم ؛ زنده ایم به پای آرمانهایمان؛ زنده ایم به ایثار دلاورانمان؛ زنده ایم مثل حاج احمد در برابر دشمن.</span><span style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><span style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">حاج احمد رو با اینکه زیاد نمی‌شناختم ولی دوستش داشتم. بعد از فیلم، مهرش بیشتر در دلم نشست.</span><span style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><span style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">با اینکه دوست دارم زنده باشد و بیایید و نماد مقاومت جدیدی برایم باشد، ولی حیف است که حاج احمد شهید نشود...</span><span style="font-size: 16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><span style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">لحظات درگیری حاج احمد با دموکرات ها بنظرم بهترین تصاویر فیلم بود و بعد از آن لحظاتی که حاج احمد با ناراختی تمام پیگیر نیروهایش هست که از چپ و راست قرار بود به موضوع آنها برسند ولی نرسیده بودند؛&nbsp; لحظاتی که حاج احمد برای اثبات مقاوتشان، ضامن بیسیم را گرفته بود تا صدای محیط برای فرماندهان، نشان از ایستادنش در غبار تیر و ترکش باشد؛ و بعد از آن لحظاتی که روی ماشین ایستاده و شهید وزوایی را در آغوش کشیده...</span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;line-height:normal"><span style="font-size:16.0pt;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">اصلا بهتر است بگویم تمام لحظات فیلم زیبا بود و ترکیب صدای واقعی با تصویر بازسازی شده بر دل می‌نشست. شاید به خاطر دلِ پاک نویسنده و کارگردان بود...</span><span style="font-size:16.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]--> text/html 2015-06-09T19:07:06+01:00 velayateeshq.mihanblog.com آسید تـــــحریم ، آب خــــــوردن! http://velayateeshq.mihanblog.com/post/797 <div align="center"><div align="right"><font size="5"> <font face="arial,helvetica,sans-serif">آقای روحانی...</font></font><br></div><br><br><font size="5"><font face="arial,helvetica,sans-serif">سیدالشهدا(ع) اگر ننگ بیعت را پذیرفته بود <u><b>مشكل آب</b></u> حل می شد... </font></font><br><font size="5"><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></font><br><br></div><div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">اگر دین ندارید حداقل آزادمرد باشید.<br><br><img src="http://bayanbox.ir/view/646926871507525041/IMG-20150609-WA0030.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="365" hspace="0" vspace="0" width="365"><br></font></div><font size="5"> </font> text/html 2015-04-23T08:28:27+01:00 velayateeshq.mihanblog.com آسید تولدی دوباره... http://velayateeshq.mihanblog.com/post/796 <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">سال 88 بود <br>بعد از انتخابات&nbsp; و&nbsp; جرقه های فتنه ...<br>کنکور تمام شده بود و هجمه های زیادی در فضای مجازی بود <br>همان سال بود که به پیشنهاد بهترین دوستم وبلاگ نویسی و ورود به شبکه های اجتماعی را آغاز کردم&nbsp; و با کمک مطالعه و مشورت با دوستان آگاهم، به روشنگری می پرداختیم ...<br><br>یادش بخیر... <br><br>اواسط 89 بود که هک شدیم و بازسازی روباره ...<br>و این چهارمین سال است که اینجا مینویسم <br>بالا و پایین شدنش، هک شدن و بازسازی دوباره، فوحش خوردن و تعریف شنیدن و ...<br>حالا در بهار 94، بهار چهارم این وبلاگ را تجربه شش ساله میدانم و این شاالله با انتخاب مسیر جدید به هدف خودم که پیش خودمه میمونه برسم <br>اللهی و ربی من لی غیرک...<br></font> text/html 2015-04-14T07:40:38+01:00 velayateeshq.mihanblog.com آسید زائرانی که به کشتار شیعیان یمن کمک می کنند... http://velayateeshq.mihanblog.com/post/795 حجت الاسلام پناهیان پس از جنایات اخیر سعودی‌ها یادداشتی در پایگاه اطلاع رسانی «بیان معنوی» منتشر کرد. او در این یادداشت مخاطبان خود را به بازخوانی <span style="color:#FF0000">روضه «ترویه»</span> دعوت کرده است. <p style="text-align:center"><img alt="بدون عکس" id="img_p" src="http://www.rozenews.com/media/image/panahian/panahian%282%29.jpg" style="height:200px; width:530px"></p> <p>متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:</p><br> text/html 2014-11-24T11:59:12+01:00 velayateeshq.mihanblog.com آسید مذاکره برای مذاکره ! http://velayateeshq.mihanblog.com/post/793 <div class="nwstxtinfotitle" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 21px; font-family: 'Times News Roman', Times, Arial, Tahoma, sans-serif; line-height: 30px; direction: rtl; text-align: right; color: rgb(0, 0, 128); background-color: rgb(242, 242, 242);">تایید تمدید توافق ژنو توسط دیپلمات غربی!!!</div><div class="nwstxtinfotitle" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 21px; font-family: 'Times News Roman', Times, Arial, Tahoma, sans-serif; line-height: 30px; direction: rtl; text-align: right; color: rgb(0, 0, 128); background-color: rgb(242, 242, 242);">&nbsp;منبع ایرانی: توافق بیش از چند ساعت یا چند روز تمدید نمی‌شود!!!</div><p class="nwstxtlead" style="margin: 3px 0px; padding: 0px; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: 'Times News Roman', Times, Arial, Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 128); text-align: right; background-color: rgb(242, 242, 242);">امروز سوم آذر پایان ضرب‌الاجل یک ساله ایران و ۱+۵ برای حل اختلافات است....</p><p class="nwstxtlead" style="text-align: center; margin: 3px 0px; padding: 0px; font-weight: bold; font-stretch: normal; font-size: 15px; line-height: 24px; font-family: 'Times News Roman', Times, Arial, Tahoma, sans-serif; color: rgb(0, 0, 128); background-color: rgb(242, 242, 242);">این داستان ادامه دارد...</p> text/html 2014-10-25T22:40:52+01:00 velayateeshq.mihanblog.com آسید خدایا شکرت... http://velayateeshq.mihanblog.com/post/792 <div align="center"><font size="5" face="times new roman,times,serif"><br><br>فقط جایی برای شکر باقی است.</font><br><font size="5" face="times new roman,times,serif">شکر از بودن در یک محرم دیگر </font><br><font size="5" face="times new roman,times,serif">شکر برای اشک بر <font color="#CC0000">حــــســـیــــــــن</font></font>...<br><font size="5" face="times new roman,times,serif"> </font></div><br> text/html 2014-09-08T17:24:51+01:00 velayateeshq.mihanblog.com آسید اللهم احفظ لنا سیدنا و قائدنا الخامنه ای http://velayateeshq.mihanblog.com/post/791 <div align="center"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">خبرآمد که تو بیمار شدی! زار شدم<br>با زلم بر سر بالین تو احضار شدم<br>قّوت چشم از قّوت چشمان تو لود<br>چشم بیمار ترا دیدم و بیمار شدم<br><br><img src="http://farsi.khamenei.ir/ndata/news/27407/B/13930617_1027407.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="332" hspace="0" vspace="0" width="497"><br></font></div> text/html 2014-09-07T07:45:23+01:00 velayateeshq.mihanblog.com آسید اللهم صل علی، علی بن موسی الرضا... http://velayateeshq.mihanblog.com/post/790 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: large;">همه رفتند، گدا باز گدا مانده هنوز</span></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">روز عید است و خدا عیدی ما مانده هنوز&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">هر چه را خواسته بودیم، به احسان رضا&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">همه را داد، ولی کرب و بلا مانده هنوز</font></div><div style="text-align: center;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img src="http://dl.mehrad-co.com/src/Gallery/PritablePhoto/Religious/Emam-Reza/Emam-Reza-04-www.mehrad-co.com(L).jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="326" hspace="0" vspace="0" width="501"></div> text/html 2014-08-20T10:08:11+01:00 velayateeshq.mihanblog.com آسید استیضاحی که چند نکته داشت http://velayateeshq.mihanblog.com/post/788 <font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">استیضاحی که چند نکته داشت ...</font><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font><div style="text-align: center;"><img src="http://img7.irna.ir/1393/13930529/2734702/n2734702-3972509.jpg" alt="" border="0" align="bottom" height="265" hspace="0" vspace="0" width="384"></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4"><br></font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">اول اینکه نمایندگان نشان دادند هنوز فتنه 88 را فراموش نکرده اند و با فتنه گران قاطعانه میجنگند و در گرفتن حق ملت مخصوصا دانشجویان دراین برهه کوشا هستند...</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">دوم اینکه بعضی لابیگری هایی که باعث ناحق شدن حق مردم می‌شد هم این بار بی تاثیر شد و</font></div><div><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="4">سوم هم که نمایش بی اعتبار شدن گارانتی ها بودیم، گارانتی که تا دقیقه 91 هم در حال حمایت بود...</font></div><div><br></div></div> text/html 2014-08-12T08:05:44+01:00 velayateeshq.mihanblog.com آسید به جهنم! http://velayateeshq.mihanblog.com/post/786 <p style="line-height: 30.799999237060547px; text-align: justify;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5">علی میرزایی، در واکنش به افاضات آقای روحانی! شعری طنز سروده است ...</font></b></p><p style="line-height: 30.799999237060547px; text-align: center;"><b><font face="arial, helvetica, sans-serif" size="5"><br><br><span style="color: rgb(128, 0, 0);">گر منتقدی باش، ولیکن به جهنم<br><br>اشک تو چکیده‌ست به دامن؟ به جهنم!<br><br>دلواپس فردای وطن گشت برادر؟<br><br>زخم است به جان وی و بر تن؟ به جهنم!<br><br>صلحی که نمودیم، نیارزد به پشیزی<br><br>کوبیدن آب است به هاون؟ به جهنم!<br><br>ما پسته خورانیم، شما غصه خورانید<br><br>در شهر گرانی شده؟ اصلاً به جهنم!<br><br>ماشین چو گران است، مکدر شده باشم<br><br>ماندید چو در له‌شده آهن، به جهنم!<br><br>ما جمله دل‌آرام، شدیداً همه شادیم<br><br>بشنید کسی مطلب موهَن؟ به جهنم!<br><br>اندر صف ناجور سبد له‎شده‎گانید<br><br>کم آبی و کم نانی و کلاً به جهنم!<br><br>تعلیق شد آنگونه اگر هسته‌ایِ ما<br><br>بشنو تو زمن فوری و آناً، به جهنم<br><br>ای کاسب تحریم، تو سرهنگی و اکنون<br><br>هم نیست کسی البته ایمن؟ به جهنم!<br><br>شد زندگی‌ات لنگ؟ نه این گفته دروغ است<br><br>حیف است اگر نشنوی از من، به جهنم!<br><br>ما جمله چنینیم، لذا معتدلانیم<br><br>گویم به شما البته جمعاً، به جهنم!</span></font></b></p>